Cena biletów rośnie za:

dni
godzin
minut
sekund

REGULAMIN EVENTU EDUKACYJNEGO
TURBO WEEKEND 8-KLASA

Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND 8-klasa serwisu internetowego maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.  

1.2. Regulamin eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND 8-klasa zamieszczony jest na stronie internetowej www.bilety.maturalni.com/regulamin-turbo-weekend, jak też na stronie https://maturalni.com/dokumenty/regulamin-eventu-edukacyjnegoturbo-weekend, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest każdorazowo udostępniany Użytkownikom przed zawarciem Umowy sprzedaży.

Definicje

Poniższym pojęciom w Regulaminie nadano następującą treść: 

2.1. Portal/Sklep – strona internetowa/sklep internetowy pozwalający Uczestnikom na nabycie usług edukacyjnych w postaci Eventów edukacyjnych, dostępny pod adresem https://bilety.maturalni.com/8-klasa/ . Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia sprzedaży wskazanych usług edukacyjnych również za pośrednictwem strony internetowej www.maturalni.com (w miejsce lub obok www.bilety.maturalni.com), o której to zmianie Organizator poinformuje Użytkowników.

2.2. Platforma – wskazana Użytkownikowi przez Organizatora, przed rozpoczęciem danego Eventu edukacyjnego, platforma internetowa do prowadzenia Eventu edukacyjnego online z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.     

2.3. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem;

2.4. Organizator – Fundacja „Klub Młodych Liderów”, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do KRS, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000574845, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.5. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal;

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin; 

2.7. Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zamawiający usługi lub produkty w ramach Portalu;

2.8. Bilet –  generowane elektronicznie potwierdzenie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w formie biletu do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej na urządzeniach przenośnych uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w danym Evencie edukacyjnym; link do transmisji lub inna forma umożliwiająca Uczestnikowi wykorzystanie produktów i usług zakupionych w Portalu uprawniająca do udziału w Eventach edukacyjnych;

2.9. Event edukacyjny – zorganizowany i przeprowadzony event edukacyjny TURBO WEEKEND 8-klasa w formie zajęć sześciogodzinnych, podczas których przerobione zostaną najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne z danego przedmiotu, odbywający się w formie online.

2.10. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem, a Klientem na udział w Evencie edukacyjnym;

2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży;

2.12. Treści Użytkownika – treści zamieszczane przez Użytkownika na Portalu lub Platformie.


Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług

3.1. Organizator jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu stron internetowych www.bilety.maturalni.com i www.maturalni.com.

3.2. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Portal są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Płatność przyjmowana jest wyłącznie w walucie polskiej za pośrednictwem płatności elektronicznej. 

3.3. Ceny widniejące na Portalu, jak również opisy usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Administratora Portalu.

3.4. Portal udostępnia Użytkownikom możliwość uczestnictwa w Eventach edukacyjnych w formie ONLINE za pośrednictwem Platformy.

3.5. Eventy edukacyjne na rzecz Uczestników prowadzą doświadczeni korepetytorzy współpracujący z Organizatorem.

3.6. Do skutecznego złożenia zamówienia na Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.7. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Platformy i technologia teleinformatyczna służąca do realizacji Eventów edukacyjnych (w formie online) będzie przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również urządzeniach mobilnych. Przed rozpoczęciem danego Eventu edukacyjnego (w formie online) Organizator, wraz z przekazaniem informacji o Platformie,  przekaże Użytkownikowi warunki korzystania z danej Platformy (wymagania techniczne, polityka prywatności Platformy, itp.), które Użytkownik zamierzający wziąć udział w danym Evencie edukacyjnym powinien zaakceptować. 

3.8. Strona Portalu i Platformy posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.9. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.


Warunki zawierania Umowy sprzedaży

4.1. Aby dokonać zakupu Biletu w Portalu, Klient musi:
a) mieć ukończone 13 lat lub więcej,
b) mieć zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli jest nieletni w kraju zamieszkania,
c) mieć zdolność prawną do zawarcia z Organizatorem wiążącej umowy i nie może być obciążony(-a) zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa.

4.2. Klient deklaruje również, że wszelkie informacje rejestracyjne, które przekazuje Administratorowi Serwisu/Organizatorowi, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązuje się, by takie pozostawały przez cały czas. Jeżeli Klient jest osobą nieletnią w swoim kraju zamieszkania, niniejszy Regulamin musi przyjąć i zaakceptować jego rodzic lub opiekun prawny.

4.3. Użytkownik, aby skorzystać z usługi, zobowiązany jest do zakupu Biletu na wybrany Event edukacyjny. Zakupiony przez Uczestnika Bilet upoważnia go do osobistego, jednorazowego udziału w Evencie edukacyjnym organizowanym w określonej na Bilecie terminie i formie. Nie ma możliwości ani zwrotu ani zamiany biletu niezależnie od okoliczności, o ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym Regulaminie lub nie wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Płatność następuje z góry.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową www.bilety.maturalni.com (lub www.maturalni.com – jeśli Organizator poinformował o takiej możliwości), dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Portalu.

4.5. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.6. Użytkownik podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a także adres zamieszkania.

4.7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności (dostępnej na https://bilety.maturalni.com/polityka-prywatnosci/), podanie danych osobowych zgodnych z prawdą, oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, na zasadach określonych treścią Regulaminu.

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z Biletem uprawniającym Klienta do skorzystania z zamówionej Usługi. 

4.10. Prawidłowe opłacenie przez Użytkownika Zamówienia Biletu na Event edukacyjny równoważne jest z zawarciem Umowy sprzedaży i rezerwacją miejsca.

4.11. Dostępne formy płatności: Karta płatnicza, Blik oraz szybkie przelewy realizowane przez bramkę płatności Paynow.

4.12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na numer rachunku bankowego przypisanego do Klienta w zależności od wybranej formy płatności.

4.13. Świadczenie usług tj. wstępu na Event edukacyjny odbywa się tylko w podanych na stronie Portalu terminach. 

4.14. Uczestnik może skorzystać z przygotowanej promocji dedykowanej dla Eventów edukacyjnych. W przypadku jednorazowego zakupu pakietu wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. 

4.15. Zajęcia w ramach Eventu edukacyjnego, odbywać się będą za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora Platformy. Z racji ograniczonych funkcji na urządzeniach mobilnych, zaleca się, aby Użytkownik korzystał z usług poprzez komputer stacjonarny lub laptop. 


Rodzaje Eventów edukacyjnych organizowanych przez Organizatora

5.1.  Organizator zrealizuje Eventy edukacyjne z następujących przedmiotów: 

 online 

język polski E8

matematyka E8

język angielski E8

5.2. Każdy Event edukacyjny trwa ok. 6 godzin. Zajęcia z jednego przedmiotu zostają podzielone na dwa bloki – każdy po około 3 godziny. W jednym bloku przewidziana została przerwa 15 minut w trakcie zajęć,  z uwzględnieniem zapotrzebowania Uczestników. 

5.3. Aktualny Harmonogram Eventów edukacyjnych udostępniony jest na stronie https://bilety.maturalni.com/8-klasa/ lub/i www.maturalni.com.

5.4. Event edukacyjnych w wersji online będzie nagrywany.

5.5 Uczestnicy eventu, za dodatkową opłatą, mają możliwość wybrania wariantu usługi Eventu edukacyjnego z dostarczeniem nagrania z odbytych zajęć, zgodnie z ofertą zaprezentowaną na stronie internetowej Organizatora. Nagranie to zostanie udostępnione do wskazanych uczestników w ciągu 24h po ich zakończeniu i dostępne będzie do końca maja 2023 roku.

5.6. Organizator może nieodpłatnie korzystać z całości lub wybranych fragmentów materiałów audiowizualnych, o których mowa w pkt 5.4 powyżej, w celach marketingowych i promocyjnych, a także szkoleniowych.

5.7. Podczas Eventów edukacyjnych Uczestnik musi we własnym zakresie zadbać o dostęp do urządzenia spełniającego co najmniej poniższe parametry techniczne. Wymagania, które muszą zostać spełnione: Procesor dwurdzeniowy 2GHz (zalecany czterordzeniowy), 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej), System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS. Uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do stałego łącza do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Uczestnika wskazanych w niniejszym punkcie wymagań.

5.8. Zajęcia w formie online prowadzone będą za pomocą Platformy opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z najbardziej aktualnych, oficjalnych wersji przeglądarek, w szczególności takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera. Do korzystania z Platformy w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników  albo innego zestawu głośnomówiącego.

5.9. Podczas eventu edukacyjnego obowiązuje limit miejsc, z czego o udziale w zajęciach decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są według kolejności złożonych Zamówień w Sklepie.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących zmian z ważnych powodów wpływających na możliwość realizacji Eventów edukacyjnych:

a. Przesunięcia terminu wydarzenia (zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.);

b. Odwołania wydarzenia i zwrócenia Uczestnikom kwoty poniesionej ceny Biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku odwołania zajęć);

c. Zmiany nauczyciela prowadzącego dane wydarzenie (Organizator zapewnia odpowiednie zastępstwo w przypadku m.in. choroby nauczyciela )

d. W wyjątkowych sytuacjach nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia
w momencie organizacji wydarzenia przez Organizatora (np: zaostrzenia obostrzeń
w związku z pandemią COVID-19, wypadek komunikacyjny korepetytora, kataklizm, wprowadzenia stanu wyjątkowego itp.) zajęcia stacjonarne zostaną przeprowadzone w trybie online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


Prawa autorskie oraz zachowanie użytkowników w ramach wydarzenia TURBO WEEKEND 8-klasa

6.1. Organizatorowi i/lub prowadzącemu zajęcia przysługują autorskie Prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas eventu edukacyjnego.

6.2. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii, retransmisja w jakiejkolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek urządzeń lub programów jest niezgodna z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Uczestnik zobowiązuje się nie korzystać z oferowanych przez Organizatora usług (dalej jako Usługi) w szczególności w celu:

 1. publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 2. korzystania z Usługi w celu przekierowania do innej strony internetowej;
 3. nagrywania i publikowania Eventu edukacyjnego osobom trzecim.
 4. publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
 5. publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;
 6. publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

Za każdy powyższy zidentyfikowany przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych przez Uczestnika, zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

6.3. W przypadku identyfikacji przez Organizatora, że Uczestnik dokonał retransmisji, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności ceny Biletu za każdą osobę, która skorzystała z retransmisji. Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości ustalenia liczby osób, które skorzystały z retransmisji, Organizator ma prawo poprzestać na dochodzeniu kary umownej, o której mowa w pkt 6.2 powyżej.

6.4. Płatność kar następuje po stosownym wezwaniu ze strony Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do Uczestnika do zapłaty stosownej kary. Brak płatności kary w przewidzianym terminie skutkuje dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, a także naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

6.5. Uczestnik korzystając z eventu online może zostać narażony na Treści Użytkowników, które są obraźliwe, niecenzuralne bądź niewłaściwe. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników, w tym między innymi za błędy i zaniedbania zawarte w Treściach Użytkowników, ani za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkowników, które zostały udostępnione poprzez Portal lub Platformę. Jednakże, Organizator dołoży należytej staranności, aby tacy Uczestnicy jak najszybciej zostali wydaleni z eventu. W przypadku poniesionych szkód, dany Użytkownik powinien dochodzić roszczeń bezpośrednio od twórcy takich treści. 

6.6. Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w wydarzeniu w sposób odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem, a także gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich. Zobowiązuje się również do poszanowania wolności i godności pozostałych Uczestników, a także Organizatora oraz osób prowadzących dane wydarzenie. Wszelkie treści o charakterze politycznym, światopoglądowym mogące urazić inną osobę są zakazane, a Organizator ma prawo takiego Uczestnika wydalić. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot Biletu. 

6.7. Organizator może natychmiastowo zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do wszelkich usług świadczonych przez Organizatora bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.


Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Platformie na chacie przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekty takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.

7.2. W razie Awarii technicznej podczas Eventu edukacyjnego, Organizator dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu eventu w sposób określony przez Portal.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych na stronie Portalu lub Platformy.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego awarie techniczne na Platformie lub inne niezależne od niego zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu serwisu.

7.5. W razie jakiejkolwiek awarii technicznej i niemożliwości dołączenia do wydarzenia należy skontaktować się jak najszybciej z Działem Technicznym Organizatora pod adresem: [email protected].


Gwarancja satysfakcji

8.1. Organizator w ramach świadczonych przez siebie usług udziela gwarancji satysfakcji na wszystkie Eventy edukacyjne wymienione w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu. 

8.2. W ramach niniejszej gwarancji, Klient uprawniony jest do dochodzenia od Organizatora zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w pkt. 5.1 Event edukacyjny, w sytuacji określonej szczegółowo w pkt. 8.3 poniżej.

Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków:

8.3. Po rozpoczęciu Eventu edukacyjnego, w przypadku kiedy Event edukacyjny nie spełnia oczekiwań, Klient może w ramach gwarancji zrezygnować z jego udziału uzyskując 100% zwrotu środków za dany Event edukacyjny. Zgłoszenie w ramach gwarancji powinno odbyć się przed zakończeniem zajęć, poprzez informację mailową [email protected] i/lub wypełnienie odpowiedniego formularza zwrotu w wersji elektronicznej, znajdującego się na stronie Sklepu w zakładce Dokumenty, który będzie zawierał następujące informacje: 

Imię i nazwisko Klienta

Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu

Nazwa zwracanego Eventu (przedmiot, data) 

Numer zamówienia

Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Event nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Organizatora, by móc ulepszać oferowane Eventy.

8.5. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Organizatora przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

8.6. Klientowi, który w ramach gwarancji zrezygnował z TURBO WEEKENDU 8-klasa, nie przysługuje dostęp do nagrania z danego EVENTU. 


Reklamacje eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND 8-klasa

9.1. Każdy z Klientów ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez Organizatora.

9.2. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub na adres Organizatora: Fundacja Klub Młodych Liderów ul. Mała 5, 39-300 Mielec

9.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

1) Nazwa/Imię i nazwisko Uczestnika,

2) TURBO WEEKEND 8-klasa – przedmiot, data

3) Przedmiot reklamacji,

4) Uzasadnienie,

5) Żądanie roszczenia względem Organizatora.

W tytule maila prosimy wpisać: “Reklamacja Turbo Weekend 8-klasa” 

9.4. Złożenie reklamacji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich prawo złożenia reklamacji przysługuje opiekunowi prawnemu takiej osoby. 

9.5. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację następuje w takiej formie jaka została złożona. 


Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klub Młodych Liderów (NIP: 817 217 81 36) z siedzibą w Mielcu przy ul. Małej 5, 39-300 Mielec, a współadministratorem danych osobowych jest Maturalni sp z o.o. (NIP: 6772493106) , z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 83/7, 30-150 Kraków. 

10.2. Na podstawie obowiązujących przepisów, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, lecz w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się: 

na adres: Mała 5 39-300 Mielec

przez e-mail: [email protected]

10.3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem Umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

10.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Brak ich podania skutkuje nie zawarciem umowy.

10.6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

10.7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

czasu obowiązywania umowy, 

przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, 

okres, który jest niezbędny do ochrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

10.8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10.10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10.11. Administrator Portalu utrwala przebieg Korepetycji dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy świadczonych usług. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Fundacji Klub Młodych Liderów.


Postanowienia końcowe

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie wskazanym przez Organizator. Uczestnika obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku kluczowych zmian, Organizator  zobowiązuje się je wprowadzić z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przedmiocie zmian Regulaminu zastosowanie ma art. 384 Kodeksu cywilnego. 

11.2. Organizator ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków (Organizatora), w sposób jednostronny, na podmiot z nim powiązany, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani (co najmniej poprzez wiadomość e-mail). Zmiana podmiotu będącego Organizatorem nie wpłynie w żaden sposób na prawa i obowiązki Użytkowników/Uczestników. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego 

11.4. Pozostałe treści dotyczące TURBO WEEKENDÓW 8-klasa niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie w wiadomości e-mail do Użytkownika, komunikatach na Portalu oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram zajęć, dodatkowe zajęcia oraz inne postanowienia organizacyjne.

11.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2023 roku.

REGULAMIN EVENTU EDUKACYJNEGO
TURBO WEEKEND

Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND serwisu internetowego maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa
i obowiązki Organizatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.  

1.2. Regulamin eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND zamieszczony jest na stronie internetowej www.bilety.maturalni.com/regulamin-turbo-weekend, jak też na stronie https://maturalni.com/dokumenty/regulamin-eventu-edukacyjnegoturbo-weekend, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest każdorazowo udostępniany Użytkownikom przed zawarciem Umowy sprzedaży.

 

Definicje

Poniższym pojęciom w Regulaminie nadano następującą treść: 

2.1. Portal/Sklep – strona internetowa/sklep internetowy pozwalający Uczestnikom na nabycie usług edukacyjnych w postaci Eventów edukacyjnych, dostępny pod adresem www.bilety.maturalni.com. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia sprzedaży wskazanych usług edukacyjnych również za pośrednictwem strony internetowej www.maturalni.com (w miejsce lub obok www.bilety.maturalni.com), o której to zmianie Organizator poinformuje Użytkowników.

2.2. Platforma – wskazana Użytkownikowi przez Organizatora, przed rozpoczęciem danego Eventu edukacyjnego, platforma internetowa do prowadzenia Eventu edukacyjnego online z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.     

2.3. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem;

2.4. Organizator – Fundacja „Klub Młodych Liderów”, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do KRS, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000574845, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.5. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal;

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin; 

2.7. Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zamawiający usługi lub produkty w ramach Portalu;

2.8. Bilet –  generowane elektronicznie potwierdzenie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w formie biletu do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej na urządzeniach przenośnych uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w danym Evencie edukacyjnym; link do transmisji lub inna forma umożliwiająca Uczestnikowi wykorzystanie produktów i usług zakupionych w Portalu uprawniająca do udziału w Eventach edukacyjnych;

2.9. Event edukacyjny – zorganizowany i przeprowadzony przez event edukacyjny TURBO WEEKEND w formie zajęć, podczas których przerobione zostaną najważniejsze zagadnienia maturalne z danego przedmiotu, odbywający się stacjonarnie lub online.

2.10. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem, a Klientem na udział w Evencie edukacyjnym;

2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży;

2.12. Treści Użytkownika – treści zamieszczane przez Użytkownika na Portalu lub Platformie.

 

Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług

3.1. Organizator jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu stron internetowych www.bilety.maturalni.com i www.maturalni.com.

3.2. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Portal są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Płatność przyjmowana jest wyłącznie w walucie polskiej za pośrednictwem płatności elektronicznej. 

3.3. Ceny widniejące na Portalu, jak również opisy usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Administratora Portalu.

3.4. Portal udostępnia Użytkownikom możliwość uczestnictwa w Eventach edukacyjnych w formie stacjonarnej oraz ONLINE za pośrednictwem Platformy.

3.5. Eventy edukacyjne na rzecz Uczestników prowadzą doświadczeni korepetytorzy współpracujący z Organizatorem.

3.6. Do skutecznego złożenia zamówienia na Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.7. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Platformy i technologia teleinformatyczna służąca do realizacji Eventów edukacyjnych (w formie online) będzie przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również urządzeniach mobilnych. Przed rozpoczęciem danego Eventu edukacyjnego (w formie online) Organizator, wraz z przekazaniem informacji o Platformie,  przekaże Użytkownikowi warunki korzystania z danej Platformy (wymagania techniczne, polityka prywatności Platformy, itp.), które Użytkownik zamierzający wziąć udział w danym Evencie edukacyjnym powinien zaakceptować. 

3.8. Strona Portalu i Platformy posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.9. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Warunki zawierania Umowy sprzedaży

4.1. Użytkownik, aby skorzystać z usługi, zobowiązany jest do zakupu Biletu na wybrany Event edukacyjny. Zakupiony przez Uczestnika Bilet upoważnia go do osobistego, jednorazowego udziału w Evencie edukacyjnym organizowanym w określonej na Bilecie formie, terminie, mieście. Nie ma możliwości ani zwrotu ani zamiany biletu niezależnie od okoliczności, o ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym Regulaminie lub nie wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Płatność następuje z góry.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową www.bilety.maturalni.com (lub www.maturalni.com – jeśli Organizator poinformował o takiej możliwości), dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Portalu.

4.3. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. Użytkownik podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a także adres zamieszkania.

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności (dostępnej na https://bilety.maturalni.com/polityka-prywatnosci/), podanie danych osobowych zgodnych z prawdą, oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, na zasadach określonych treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z Biletem uprawniającym Klienta do skorzystania z zamówionej Usługi. 

4.8. Prawidłowe opłacenie przez Użytkownika Zamówienia Biletu na Event edukacyjny równoważne jest z zawarciem Umowy sprzedaży i rezerwacją miejsca.

4.9. Dostępne formy płatności: Karta płatnicza, Blik oraz szybkie przelewy realizowane przez bramkę płatności TPay.

4.10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na numer rachunku bankowego przypisanego do Klienta w zależności od wybranej formy płatności.

4.11. Świadczenie usług tj. wstępu na Event edukacyjny odbywa się tylko w podanych na stronie Portalu terminach stacjonarnie i online, na żywo w zależności od zakupionego przez Klienta Biletu. 

4.12. Uczestnik może skorzystać z przygotowanej promocji dedykowanej dla Eventów edukacyjnych. W przypadku jednorazowego zakupu dwóch Biletów, drugi Bilet naliczany jest za połowę ceny pierwszego Biletu. W przypadku zakupu trzech Biletów, trzeci Bilet kosztuje 1 zł. Aby skorzystać z promocji należy dodać określoną liczbę Biletów do koszyka, złożyć Zamówienie, a ostatecznie dokonać zapłaty za wszystkie tak zamówione Bilety.

4.13. Zajęcia w ramach Eventu edukacyjnego w wersji online, odbywać się będą za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora Platformy. Z racji ograniczonych funkcji na urządzeniach mobilnych, zaleca się, aby Użytkownik korzystał z usług poprzez komputer stacjonarny lub laptop. 

4.14. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi swoją obecność na Evencie edukacyjnym nie później niż 15 minut przed startem Eventu edukacyjnego (zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online) – w celu weryfikacji Uczestnika oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów umożliwiających udział w danym Evencie edukacyjnym.

4.15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż do udziału w Evencie edukacyjnym w wersji stacjonarnej, zostaną dopuszczone tylko osoby, które przed wejściem na teren wydarzenia przedstawią Organizatorowi niezbędne dokumenty tj:

a) ważny Bilet z widocznym kodem QR zapisany na urządzeniu przenośnym lub wydrukowany;

b) dokument tożsamości pozwalający na identyfikację Uczestnika (Dane podane w trakcie składania Zamówienia i widoczne na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika.)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w danym wydarzeniu z uwagi na brak możliwości okazania przez Uczestnika ww. dokumentów.

 

Rodzaje Eventów edukacyjnych organizowanych przez Organizatora

5.1.  Organizator zrealizuje Eventy edukacyjne z następujących przedmiotów: 

 stacjonarne 

język polski (poziom podstawowy) – formuła 2015 

język polski (poziom podstawowy) – formuła 2023 

matematyka (poziom podstawowy) – formuła 2015 

matematyka (poziom podstawowy) – formuła 2023

język polski (poziom rozszerzony) – formuła 2023

matematyki (poziom rozszerzony) – formuła 2023

biologia (poziom rozszerzony) – formuła 2015 i 2023 

język angielski (poziom rozszerzony) – formuła 2023

 online 

język polski (poziom podstawowy) – formuła 2015 

język polski (poziom podstawowy) – formuła 2023 

matematyka (poziom podstawowy) – formuła 2015 

matematyka (poziom podstawowy) – formuła 2023

język polski (poziom rozszerzony) – formuła 2023

matematyka (poziom rozszerzony) – formuła 2015

matematyka (poziom rozszerzony) – formuła 2023

język angielski (poziom podstawowy) – formuła 2015

język angielski (poziom podstawowy) – formuła 2023

język angielski (poziom rozszerzony) – formuła 2015

język angielski (poziom rozszerzony) – formuła 2023

biologia (poziom rozszerzony) – formuła 2015 i 2023 

geografia (poziom rozszerzony) – formuła 2015 i 2023 

fizyka (poziom rozszerzony) – formuła 2015 i 2023 

chemia (poziom rozszerzony) – formuła 2015 i 2023 

5.2. Każdy Event edukacyjny trwa ok. 6 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. W ramach zajęć przewidziane są przerwy – 10 minut przerwy po każdym 1,5 h zajęć, z uwzględnieniem zapotrzebowania Uczestników. 

5.3. Aktualny Harmonogram Eventów edukacyjnych udostępniony jest na stronie www.bilety.maturalni.com lub/i www.maturani.com.


5.4. Event edukacyjnych w wersji online zostanie nagrany, a nagranie zostanie udostępnione Uczestnikom w ciągu 24 h po zakończeniu zajęć, do końca maja 2023 roku. 

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i pozostawiona rzeczy materialne i niematerialne, a także za wszelkie straty majątkowe poniesione w trakcie trwania wydarzenia oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników spowodowane nie z wyłącznej winy Organizatora.

5.6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu, jeśli istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo w inny sposób zakłóca porządek podczas wydarzenia. W takim przypadku koszty Biletu oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika nie zostaną zwrócone, a w przypadku braku opuszczenia miejsca wydarzenia, Organizator zastosuje środki przewidziane prawem.

5.7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważniony podczas organizowanych Eventów edukacyjnych. Zgoda Uczestnika nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności na stronie internetowej Organizatora czy należących do Organizatora profilach społecznościowych Facebook, YouTube, TikTok.

5.8. Organizator może nieodpłatnie korzystać z całości lub wybranych fragmentów materiałów audiowizualnych, o których mowa w pkt 5.7 powyżej, w celach marketingowych i promocyjnych, a także szkoleniowych.

5.9. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują identyfikatory i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w wydarzeniach.

5.10. Podczas Eventów edukacyjnych prowadzonych w formie online Uczestnik musi we własnym zakresie zadbać o dostęp do urządzenia spełniającego co najmniej poniższe parametry techniczne. Wymagania, które muszą zostać spełnione: Procesor dwurdzeniowy 2GHz (zalecany czterordzeniowy), 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej), System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS. Uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do stałego łącza do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Uczestnika wskazanych w niniejszym punkcie wymagań.

5.11. Zajęcia w formie online prowadzone będą za pomocą Platformy opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z najbardziej aktualnych, oficjalnych wersji przeglądarek, w szczególności takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera. Do korzystania z Platformy w pełnym zakresie audio-wideo niezbędne jest podłączenie w czasie konferencji prawidłowo działających słuchawek lub głośników  albo innego zestawu głośnomówiącego.

5.12. Limit osób biorących udział w wydarzeniu stacjonarnym uzależniony jest od ilości miejsc dostępnych w danej lokalizacji.

O udziale w zajęciach stacjonarnych decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są według kolejności złożonych Zamówień w Sklepie.

5.13. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących zmian z ważnych powodów wpływających na możliwość realizacji Eventów edukacyjnych:

Przesunięcia terminu wydarzenia (zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w 2023 r.);

Odwołania wydarzenia i zwrócenia Uczestnikom kwoty poniesionej ceny Biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku odwołania zajęć);

Zmiany nauczyciela prowadzącego dane wydarzenie (Organizator zapewnia odpowiednie zastępstwo w przypadku m.in. choroby nauczyciela )

W wyjątkowych sytuacjach nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia
w momencie organizacji wydarzenia przez Organizatora (np: zaostrzenia obostrzeń
w związku z pandemią COVID-19, wypadek komunikacyjny korepetytora, kataklizm, wprowadzenia stanu wyjątkowego itp.) zajęcia stacjonarne zostaną przeprowadzone w trybie online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Prawa autorskie oraz zachowanie użytkowników w ramach wydarzenia TURBO WEEKEND.

6.1. Organizatorowi i/lub prowadzącemu zajęcia przysługują autorskie Prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas eventu edukacyjnego.

6.2. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii, retransmisja w jakiejkolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek urządzeń lub programów jest niezgodna z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Uczestnik zobowiązuje się nie korzystać z oferowanych przez Organizatora usług (dalej jako Usługi) w szczególności w celu:

publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;

korzystania z Usługi w celu przekierowania do innej strony internetowej;

nagrywania i publikowania Eventu edukacyjnego osobom trzecim.

publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;

publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;

publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

Za każdy powyższy zidentyfikowany przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych przez Uczestnika, zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

6.3. W przypadku identyfikacji przez Organizatora, że Uczestnik dokonał retransmisji, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności ceny Biletu za każdą osobę, która skorzystała z retransmisji. Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości ustalenia liczby osób, które skorzystały z retransmisji, Organizator ma prawo poprzestać na dochodzeniu kary umownej, o której mowa w pkt 6.2 powyżej.

6.4. Płatność kar następuje po stosownym wezwaniu ze strony Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do Uczestnika do zapłaty stosownej kary. Brak płatności kary w przewidzianym terminie skutkuje dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, a także naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

6.5. Uczestnik korzystając z eventu online może zostać narażony na Treści Użytkowników, które są obraźliwe, niecenzuralne bądź niewłaściwe. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników, w tym między innymi za błędy i zaniedbania zawarte w Treściach Użytkowników, ani za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z Treści Użytkowników, które zostały udostępnione poprzez Portal lub Platformę. Jednakże, Organizator dołoży należytej staranności, aby tacy Uczestnicy jak najszybciej zostali wydaleni z eventu. W przypadku poniesionych szkód, dany Użytkownik powinien dochodzić roszczeń bezpośrednio od twórcy takich treści. 

6.6. Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w wydarzeniu w sposób odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem, a także gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich. Zobowiązuje się również do poszanowania wolności i godności pozostałych Uczestników, a także Organizatora oraz osób prowadzących dane wydarzenie. Wszelkie treści o charakterze politycznym, światopoglądowym mogące urazić inną osobę są zakazane, a Organizator ma prawo takiego Uczestnika wydalić. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot Biletu. 

6.7. Organizator może natychmiastowo zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do wszelkich usług świadczonych przez Organizatora bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Platformie na chacie przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekty takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.

7.2. W razie Awarii technicznej podczas Eventu edukacyjnego w wersji online, Organizator dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu eventu w sposób określony przez Portal.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych na stronie Portalu lub Platformy.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego awarie techniczne na Platformie lub inne niezależne od niego zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu serwisu.

7.5. W razie jakiejkolwiek awarii technicznej i niemożliwości dołączenia do wydarzenia należy skontaktować się jak najszybciej z Działem Technicznym Organizatora pod adresem: [email protected].

 

Gwarancja satysfakcji

8.1. Organizator w ramach świadczonych przez siebie usług udziela gwarancji satysfakcji na wszystkie Eventy edukacyjne wymienione w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu. 

8.2. W ramach niniejszej gwarancji, Klient uprawniony jest do dochodzenia od Organizatora zwrotu 100% środków wpłaconych za zamówiony, wyszczególniony w pkt. 5.1 Event edukacyjny, w sytuacjach określonych szczegółowo w pkt. 8.3 i/lub 8.4 poniżej.

Klientowi przysługuje prawo do zwrotu środków:

8.3. Po rozpoczęciu Eventu edukacyjnego w wersji stacjonarnej, w przypadku kiedy Event edukacyjny nie spełnia oczekiwań, Klient może w ramach gwarancji zrezygnować z jego udziału uzyskując 100% zwrotu środków za dany Event edukacyjny. Zgłoszenie w ramach gwarancji powinno odbyć się przed zakończeniem zajęć stacjonarnych, poprzez informację w Rejestracji Eventu i wypełnieniu odpowiedniego formularza zwrotu w wersji papierowej lub elektronicznej, który będzie zawierał następujące informacje: 

Imię i nazwisko Klienta

Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu

Nazwa zwracanego Eventu (przedmiot, poziom, formuła, miasto) 

Numer zamówienia

Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Event nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Organizatora, by móc ulepszać oferowane Eventy.

Data i podpis (w przypadku wersji papierowej) 

8.4. Po rozpoczęciu Eventu edukacyjnego w wersji online, w przypadku kiedy Event edukacyjny nie spełnia oczekiwań, Klient może w ramach gwarancji zrezygnować z jego udziału uzyskując 100% zwrotu środków za dany Event edukacyjny. Zgłoszenie w ramach gwarancji powinno odbyć się przed zakończeniem zajęć, poprzez informację mailową [email protected] i/lub wypełnienie odpowiedniego formularza zwrotu w wersji elektronicznej, znajdującego się na stronie Sklepu w zakładce Dokumenty, który będzie zawierał następujące informacje: 

Imię i nazwisko Klienta

Adres e-mail, z którego Klient dokonał zakupu

Nazwa zwracanego Eventu (przedmiot, poziom, formuła, miasto/online) 

Numer zamówienia

Powód zwrotu (czyli co sprawiło, że Event nie spełnił oczekiwań Klienta). Podany przez Klienta powód, nie wpływa na ocenę wniosku o zwrot – służy jedynie do celów statystycznych Organizatora, by móc ulepszać oferowane Eventy.

8.5. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa powyżej w terminie 14 dni od jego złożenia. Zwrot środków zostanie zrealizowany przez Organizatora przy użyciu tej samej metody, za pomocą której Klient dokonał płatności. 

8.6. Klientowi, który w ramach gwarancji zrezygnował z TURBO WEEKENDU online, nie przysługuje dostęp do nagrania z danego EVENTU. 

  

Reklamacje eventów edukacyjnych TURBO WEEKEND

9.1. Każdy z Klientów ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez Organizatora.

9.2. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub na adres Organizatora: Fundacja Klub Młodych Liderów ul. Mała 5, 39-300 Mielec

9.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

1) Nazwa/Imię i nazwisko Uczestnika,

2) TURBO WEEKEND – przedmiot, poziom, formuła, miejscowość/ONLINE, data

3) Przedmiot reklamacji,

4) Uzasadnienie,

5) Żądanie roszczenia względem Organizatora.

W tytule maila prosimy wpisać: “Reklamacja Turbo Weekend” 

9.4. Złożenie reklamacji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich prawo złożenia reklamacji przysługuje opiekunowi prawnemu takiej osoby. 

9.5. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację następuje w takiej formie jaka została złożona. 

 

Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klub Młodych Liderów z siedzibą w Mielcu przy ul. Małej 5, 39-300 Mielec. 

10.2. Na podstawie obowiązujących przepisów, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, lecz w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się: 

na adres: Mała 5 39-300 Mielec

przez e-mail: biuro@klubmlodychliderów.pl 

10.3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem Umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

10.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Brak ich podania skutkuje nie zawarciem umowy.

10.6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

10.7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

czasu obowiązywania umowy, 

przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, 

okres, który jest niezbędny do ochrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

10.8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10.10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10.11. Administrator Portalu utrwala przebieg Korepetycji dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy świadczonych usług. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Fundacji Klub Młodych Liderów.

 

Postanowienia końcowe

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie wskazanym przez Organizator. Uczestnika obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku kluczowych zmian, Organizator  zobowiązuje się je wprowadzić z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przedmiocie zmian Regulaminu zastosowanie ma art. 384 Kodeksu cywilnego. 

11.2. Organizator ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków (Organizatora), w sposób jednostronny, na podmiot z nim powiązany, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani (co najmniej poprzez wiadomość e-mail). Zmiana podmiotu będącego Organizatorem nie wpłynie w żaden sposób na prawa i obowiązki Użytkowników/Uczestników. 

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego 

11.4. Pozostałe treści dotyczące TURBO WEEKENDÓW niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie w wiadomości e-mail do Użytkownika, komunikatach na Portalu oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram zajęć, dodatkowe zajęcia oraz inne postanowienia organizacyjne.

11.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2023 roku.

REGULAMIN PROJEKTU
MATURALNI NA PGE NARODOWYM

Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z eventów edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu MATURALNI NA PGE NARODOWYM, serwisu internetowego maturalni.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.  

1.2. Regulamin eventów edukacyjnych przeprowadzanych w ramach projektu MATURALNI NA PGE NARODOWYM zamieszczony jest na stronie internetowej www.bilety.maturalni.com/regulamin-turbo-weekend, jak też na stronie https://maturalni.com/dokumenty/regulamin-projektu-maturalni-na-pge-narodowym, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest każdorazowo udostępniany Użytkownikom przed zawarciem Umowy sprzedaży.

Definicje

Poniższym pojęciom w Regulaminie nadano następującą treść: 

2.1. Portal/Platforma/Sklep – strona internetowa/sklep internetowy pozwalający Uczestnikom na nabycie usług edukacyjnych w postaci Eventów edukacyjnych, dostępny pod adresem www.bilety.maturalni.com.

2.3. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadająca upoważnienie do zarządzania Portalem;

2.4. Organizator – Fundacja „Klub Młodych Liderów”, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do KRS, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000574845, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin; 

2.7. Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot zamawiający usługi lub produkty w ramach Portalu;

2.8. Bilet –  generowane elektronicznie potwierdzenie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w formie biletu do samodzielnego wydruku lub okazania w wersji elektronicznej na urządzeniach przenośnych uprawniający Uczestnika do wzięcia udziału w danym Evencie edukacyjnym; 

2.9. Event edukacyjny – zorganizowane i przeprowadzone wydarzenie o charakterze edukacyjnym, przeprowadzone w ramach projektu MATURALNI NA PGE NARODOWYM,  w formie zajęć, podczas których przerobione zostaną najważniejsze zagadnienia maturalne z danego przedmiotu, odbywające się stacjonarnie we wskazanej przed rozpoczęciem wydarzenia przez Organizatora części obiektu PGE Narodowym (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).

2.10. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem, a Klientem na udział w Evencie edukacyjnym;

2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży;

2.12. Treści Użytkownika – treści zamieszczane przez Użytkownika na Portalu lub Platformie.     

Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług

3.1. Organizator jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu stron internetowych www.bilety.maturalni.com i www.maturalni.com.

3.2. Ceny wszystkich usług oferowanych przez Portal są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Płatność przyjmowana jest wyłącznie w walucie polskiej za pośrednictwem płatności elektronicznej. 

3.3. Ceny widniejące na Portalu, jak również opisy usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Administratora Portalu.

3.4. Organizator udostępnia Użytkownikom możliwość uczestnictwa w Eventach edukacyjnych.

3.5. Eventy edukacyjne na rzecz Uczestników prowadzą doświadczeni egzaminatorzy lub/i nauczyciele współpracujący z Organizatorem.

3.6. Do skutecznego złożenia zamówienia na Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.7. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Platformy i technologia teleinformatyczna służąca do realizacji Eventów edukacyjnych (w formie online) będzie przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również urządzeniach mobilnych. Przed rozpoczęciem danego Eventu edukacyjnego (w formie online) Organizator, wraz z przekazaniem informacji o Platformie,  przekaże Użytkownikowi warunki korzystania z danej Platformy (wymagania techniczne, polityka prywatności Platformy, itp.), które Użytkownik zamierzający wziąć udział w danym Evencie edukacyjnym powinien zaakceptować. 

3.8. Strona Platformy posiada certyfikat bezpieczeństwa – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.9. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Warunki zawierania Umowy sprzedaży

4.1. Użytkownik, aby skorzystać z usługi, zobowiązany jest do zakupu Biletu na wybrany Event edukacyjny. Zakupiony przez Uczestnika Bilet upoważnia go do osobistego, jednorazowego udziału w Evencie edukacyjnym organizowanym w określonym na Bilecie przedmiocie. Nie ma możliwości ani zwrotu ani zamiany biletu niezależnie od okoliczności, o ile nie określono wyraźnie inaczej w niniejszym Regulaminie lub nie wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Płatność następuje z góry.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Portalu należy wejść na stronę internetową www.bilety.maturalni.com, dokonać wyboru Biletów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Portalu.

4.3. Wybór zamawianych Biletów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. Użytkownik podczas składania Zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, a także adresu zamieszkania.

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, podanie danych osobowych zgodnych z prawdą, oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi jego oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży, na zasadach określonych treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z Biletem uprawniającym Klienta do skorzystania z zamówionej Usługi. 

4.8. Prawidłowe opłacenie przez Użytkownika Zamówienia Biletu na Event edukacyjny równoważne jest z zawarciem Umowy sprzedaży i rezerwacją miejsca.

4.9. Dostępne formy płatności: Karta płatnicza, Blik oraz szybkie przelewy realizowane przez wybraną przez Organizatora bramkę płatności.

4.10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na numer rachunku bankowego przypisanego do Klienta w zależności od wybranej formy płatności.

4.11. Świadczenie usług tj. wstępu na Event edukacyjny odbywa się tylko w podanych na stronie Portalu terminach stacjonarnie w zależności od przedmiotu zakupionego przez Klienta. 

4.12. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania tymczasowych lub trwałych promocji w ramach zakupów Biletów na Eventy edukacyjne, co każdorazowo będzie ogłaszane na stronie Portalu. 

4.13. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi swoją obecność na Evencie edukacyjnym nie później niż 15 minut przed startem Eventu edukacyjnego – w celu weryfikacji Uczestnika oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów umożliwiających udział w danym Evencie edukacyjnym.

4.14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż do udziału w Evencie edukacyjnym  w wersji stacjonarnej, zostaną dopuszczone tylko osoby, które przed wejściem na teren wydarzenia przedstawią Organizatorowi niezbędne dokumenty tj:

 1. a) ważny Bilet z widocznym kodem QR zapisany na urządzeniu przenośnym lub wydrukowany;
 2. b) dokument tożsamości pozwalający na identyfikację Uczestnika (Dane podane w trakcie składania Zamówienia i widoczne na zakupionym Bilecie muszą być zgodne z danymi osobowymi Uczestnika)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w danym wydarzeniu z uwagi na brak możliwości okazania przez Uczestnika ww. dokumentów.

Rodzaje Eventów edukacyjnych organizowanych przez Organizatora

5.1.  Organizator zrealizuje Eventy edukacyjne stacjonarnie z następujących przedmiotów: 

 • język polski (poziom podstawowy) – formuła 2023 
 • matematyka (poziom podstawowy) – formuła 2023
 • język angielski (poziom podstawowy) – formuła 2023

5.2. Każdy Event edukacyjny trwa ok. 4 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. W ramach zajęć przewidziane są przerwy – 10 minut przerwy po każdym 1,5 h zajęć, z uwzględnieniem zapotrzebowania Uczestników. 

5.3. Aktualny Harmonogram Eventów edukacyjnych udostępniony jest na stronie www.bilety.maturalni.com lub/i www.maturani.com.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione i pozostawiona rzeczy materialne i niematerialne, a także za wszelkie straty majątkowe poniesione w trakcie trwania wydarzenia oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników spowodowane nie z wyłącznej winy Organizatora.

5.5. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w wydarzeniu, jeśli istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo w inny sposób zakłóca porządek podczas wydarzenia. W takim przypadku koszty Biletu oraz inne ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika nie zostaną zwrócone, a w przypadku braku opuszczenia miejsca wydarzenia, Organizator zastosuje środki przewidziane prawem.

5.6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych (zdjęcia/filmy/nagrania dźwiękowe z wydarzeń) wykonanych przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważniony podczas organizowanych Eventów edukacyjnych. Zgoda Uczestnika nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności na stronie internetowej Organizatora czy należących do Organizatora profilach społecznościowych Facebook, YouTube, TikTok.

5.7. Organizator może nieodpłatnie korzystać z całości lub wybranych fragmentów materiałów audiowizualnych, o których mowa w pkt 5.6 powyżej, w celach marketingowych i promocyjnych, a także szkoleniowych.

5.8. Uczestnicy podczas rozpoczęcia wydarzenia otrzymują opaski i są zobowiązani do noszenia ich w widocznym miejscu w czasie uczestnictwa w wydarzeniach.

5.9. Liczba Uczestników Eventu edukacyjnego jest ograniczona. Organizator poinformuje na Portalu o wyczerpaniu liczby miejsc. 

O udziale w zajęciach stacjonarnych decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są według kolejności złożonych Zamówień w Sklepie.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących zmian z ważnych powodów wpływających na możliwość realizacji Eventów edukacyjnych:

 1. Przesunięcia terminu wydarzenia (zajęcia muszą odbyć się przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w 2023 r.);
 2. Odwołania wydarzenia i zwrócenia Uczestnikom kwoty poniesionej ceny Biletów (zwrot ceny biletu możliwy jest tylko w przypadku odwołania zajęć);
 3. Zmiany nauczyciela prowadzącego dane wydarzenie (Organizator zapewnia odpowiednie zastępstwo w przypadku m.in. choroby nauczyciela )
 4. W wyjątkowych sytuacjach nieprzewidzianych i niemożliwych do przewidzenia
  w momencie organizacji wydarzenia przez Organizatora (np: zaostrzenia obostrzeń
  w związku z pandemią COVID-19, wypadek komunikacyjny nauczyciela, kataklizm, wprowadzenie stanu wyjątkowego itp.) zajęcia stacjonarne zostaną przeprowadzone      w trybie online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.11. Uczestnicy danego Eventu edukacyjnego (w formie stacjonarnej) zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia miejsca wydarzenia po jego zakończeniu. 

5.12. Eventy edukacyjne nie będą miały charakteru imprezy masowej w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Prawa autorskie oraz zachowanie użytkowników w ramach wydarzenia MATURALNI NA PGE NARODOWYM.

6.1. Organizatorowi i/lub prowadzącemu zajęcia przysługują autorskie Prawa majątkowe lub uprawnienie do korzystania do wszelkich utworów wykorzystywanych podczas Eventu edukacyjnego.

6.2. Dystrybucja, nagrywanie, wykonywanie kopii, retransmisja w jakiejkolwiek postaci przy użyciu jakichkolwiek urządzeń lub programów jest niezgodna z prawem i skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Uczestnik zobowiązuje się nie korzystać z oferowanych przez Organizatora usług (dalej jako Usługi) w szczególności w celu:

 • publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 • korzystania z Usługi w celu przekierowania do innej strony internetowej;
 • nagrywania i publikowania Eventu edukacyjnego osobom trzecim.
 • publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które naruszają Prawa własności intelektualnej lub prawa do zachowania poufności osób trzecich;
 • publikowania, przesyłania za pomocą transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób niechcianych lub nieautoryzowanych treści reklamowych, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid finansowych” i innych form pozyskiwania klientów;
 • publikowania, przesyłania za pomocą wiadomości e-mail, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób materiałów zawierających wirusy lub innego rodzaju kody komputerowe, pliki lub programy stworzone w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;

Za każdy powyższy zidentyfikowany przypadek naruszenia autorskich praw majątkowych przez Uczestnika, zobowiązany jest on do zapłacenia na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

6.3. W przypadku identyfikacji przez Organizatora, że Uczestnik dokonał retransmisji, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności ceny Biletu za każdą osobę, która skorzystała z retransmisji. Niezależnie od powyższej kary, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych w świetle obowiązujących przepisów prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości ustalenia liczby osób, które skorzystały z retransmisji, Organizator ma prawo poprzestać na dochodzeniu kary umownej, o której mowa w pkt 6.2 powyżej.

6.4. Płatność kar następuje po stosownym wezwaniu ze strony Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do Uczestnika do zapłaty stosownej kary. Brak płatności kary w przewidzianym terminie skutkuje dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej, a także naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

6.5 Na terenie Wydarzenia obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;

c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

d) wprowadzania zwierząt;

e) palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;

f) zanieczyszczania pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);

h) opierania się o elementy zabudowy, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

i) wprowadzania deskorolek, rowerów czy innych środków komunikacji.

6.W przypadku naruszenia przez Uczestników zasad obowiązujących podczas Eventów edukacyjnych,  Organizator zastrzega sobie prawo nakazania Uczestnikowi opuszczenia Eventu edukacyjnego i zakazanie ponownego wstępu, a w razie stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa – wezwania Policji.

6.7. Uczestnicy są zobowiązani do:

 1. a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 2. b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Eventu.

6.8. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania  „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” i „Regulaminu PGE Narodowego” przekazanych mu przez Organizatora w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

6.9.      Uczestnik Eventu edukacyjnego ponosi w całości odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z wyrządzoną przez niego szkodą w tym w szczególności związaną z nieprzestrzeganiem powyższych postanowień, niezastosowaniem się do niniejszego Regulaminu, wskazanych w poprzednich punktach regulacjach, jak też obowiązujących przepisów prawa.

6.10. Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w wydarzeniu w sposób odpowiedni, zgodny z ogólnoprzyjętymi normami życia społecznego oraz prawem, a także gwarantuje, że nie naruszy właściwego miejscowego, krajowego ani międzynarodowego prawa, ani żadnych praw osób trzecich. Zobowiązuje się również do poszanowania wolności i godności pozostałych Uczestników, a także Organizatora oraz osób prowadzących dane wydarzenie. 

Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne.

7.1. W razie Awarii technicznej podczas Eventu edukacyjnego, Organizator dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu eventu w sposób zakomunikowany przez Portal.

Reklamacje eventów edukacyjnych MATURALNI NA PGE NARODOWYM

8.1. Każdy z Klientów ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez Organizatora.

8.2. Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub na adres Organizatora: Fundacja Klub Młodych Liderów ul. Mała 5, 39-300 Mielec

8.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z:

1) Nazwa/Imię i nazwisko Uczestnika,

2) MATURALNI NA PGE NARODOWYM – przedmiot

3) Przedmiot reklamacji,

4) Uzasadnienie,

5) Żądanie roszczenia względem Organizatora.

W tytule maila prosimy wpisać: “Reklamacja MATURALNI NA PGE NARODOWYM” 

8.4. Złożenie reklamacji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich prawo złożenia reklamacji przysługuje opiekunowi prawnemu takiej osoby. 

8.5. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację następuje w takiej formie jaka została złożona.

Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Klub Młodych Liderów z siedzibą w Mielcu przy ul. Małej 5, 39-300 Mielec. 

9.2. Na podstawie obowiązujących przepisów, nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, lecz w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się: 

 • na adres: Mała 5 39-300 Mielec
 • przez e-mail: biuro@klubmlodychliderów.pl 

9.3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem Umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

9.4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Brak ich podania skutkuje nie zawarciem umowy.

9.6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

9.7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

 • czasu obowiązywania umowy, 
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, 
 • okres, który jest niezbędny do ochrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

9.8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

9.10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

9.11. Administrator Portalu utrwala przebieg Eventu edukacyjnego dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy świadczonych usług. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Fundacji Klub Młodych Liderów.

Postanowienia końcowe

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie wskazanym przez Organizator. Uczestnika obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku kluczowych zmian, Organizator  zobowiązuje się je wprowadzić z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przedmiocie zmian Regulaminu zastosowanie ma art. 384 Kodeksu cywilnego. 

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego 

10.3. Pozostałe treści dotyczące projektu MATURALNI NA PGE NARODOWYM niezawarte w Regulaminie mogą być udostępnianie w wiadomości e-mail do Użytkownika, komunikatach na Portalu oraz innych dostępnych kanałach komunikacyjnych, w szczególności harmonogram zajęć, dodatkowe zajęcia oraz inne postanowienia organizacyjne.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2023 roku.