Cena biletów rośnie za:

dni
godzin
minut
sekund

Zakres materiału na powtórkę

Całość opracowana przez egzaminatorów maturalnych zgodnie z wymaganiami CKE.

 • Omówienie wszystkich epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność
 • Powtórka lektur obowiązujących w całości na poziomie podstawowym z języka polskiego
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2023
 • Test historycznoliteracki
 • Język polski w użyciu + notatka syntetyzująca
 • Wypowiedź argumentacyjna na 100%
 • Pewniaki maturalne z polskiego na maturę 2023!
 • Omówienie wszystkich epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, współczesność
 • Powtórka ze wszystkich lektur obowiązkowych na maturę
 • Motywy literackie na maturę w formule 2015
 • Środki stylistyczne przydatne na maturę
 • Rozprawka na 100%
 • Czytanie ze zrozumieniem – porady i tipy
 • Streszczenie
 • Pewniaki maturalne z polskiego na tegoroczną maturę!
 • Liczby rzeczywiste (potęgi, pierwiastki, logarytmy, procenty)
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności
 • Układy równań
 • Funkcje
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Kombinatoryka
  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • Zadania z optymalizacji
  W trakcie omawiania poszczególnych działów otrzymasz:
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Wskazówki gdzie najczęściej popełniane są błędy maturalne
 • Pewniaki maturalne z matematyki na maturę 2023
 • Liczby rzeczywiste
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności
 • Funkcje: liniowa, kwadratowa, wykładnicza, wymierna
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Rachunek prawdopodobieństwa

  W trakcie omawiania poszczególnych działów otrzymasz:
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Wskazówki gdzie najczęściej popełniane są błędy maturalne
 • Pewniaki maturalne z matematyki na maturę 2023
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcja wish / had better
 • Tryby warunkowe 0, I, II
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Wypowiedź pisemna – e-mail, list, wiadomość na 100%
 • Podejście do zadań na słuchanie i czytanie
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcja wish / had better
 • Tryby warunkowe 0, I, II
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Wypowiedź pisemna – e-mail, list, wiadomość na 100%
 • Podejście do zadań na słuchanie i czytanie
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,  Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Czasowniki modalne i półmodalne
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcje wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie: wish, had better, would rather, it’s time, if only
 • Tryby warunkowe 0, I, II, III i mieszany
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Najtrudniejsze zadania na maturze z języka angielskiego
 • Wypowiedź pisemna – list formalny, rozprawka, artykuł na 100%
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Czasy w języku angielskim: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,  Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect 
 • Omówienie wszystkich części mowy w języku angielskim 
 • Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów: człowiek, dom , szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo
 • Mowa zależna
 • Czasowniki modalne i półmodalne
 • Strona bierna 
 • Question tags
 • Pytania pośrednie
 • Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone
 • Konstrukcje wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie: wish, had better, would rather, it’s time, if only
 • Tryby warunkowe 0, I, II, III i mieszany
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
 • Najtrudniejsze zadania na maturze z języka angielskiego
 • Wypowiedź pisemna – list formalny, rozprawka, artykuł na 100%
 • Strategie egzaminacyjne na maturę 2023
 • Pewniaki maturalne z języka angielskiego
 • Liczby i algebra
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wymierna
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • Wielomiany
 • Trygonometria
 • Ciągi 
 • Planimetria 
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Optymalizacja i rachunek różniczkowy 
 • Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Podejście i porady na zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzony
 • Liczby i działania 
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja kwadratowa
 • Funkcja wymierna
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • Ciągi
 • Wielomiany
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria analityczna
 • Stereometria
 • Rachunek różniczkowy 
 • Prawdopodobieństwo 
 • Zadania optymalizacyjne
 • Tipy egzaminacyjne i wzory, których nie znajdziesz w karcie
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Podejście i porady na zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzony
 • Powtórka lektur obowiązujących w całości na poziomie podstawowym z języka polskiego 
 • Omówienie wszystkich lektur i fragmentów utworów wymaganych na maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
 • Motywy literackie i konteksty na maturę 2023
 • Strategia i porady na rozszerzony język polski 
 • Wypracowanie na poziomie rozszerzonym – kompetencje literackie i kulturowe, kompozycja i język wypowiedzi oraz przykładowe wypracowania
 • Budowa atomu
 • Wiązania chemiczne
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Równowaga chemiczna, odczyn pH, miareczkowanie
 • Kinetyka reakcji chemicznych 
 • Zadania obliczeniowe w chemii nieorganicznej 
 • Przegląd związków organicznych “od alkanów do amidów” 
 • Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej 
 • Rozwiązywanie zadań w chemii organicznej 
 • Pewniaki maturalne z chemii

Zajęcia w terminie 01.04 i 24.04

Najważniejsze zagadnienia maturalne z działów:

 • Biologia komórki
 • Metabolizm
 • Budowa i funkcjonowanie roślin
 • Anatomia i fizjologia człowieka (układ pokarmowy, krwionośny, immunologiczny, nerwowy)
 • Genetyka
 • Ekologia
 • Najczęściej popełniane błędy maturalne
 • Porady i tipy maturalne z biologii

Zajęcia DODATKOWE w terminie 06.05

Najważniejsze zagadnienia z działów:

 • Wirusy i bakterie
 • Zoologia
 • Ewolucjonizm
 • Biotechnologia
 • Anatomia i fizjologia człowieka (układ oddechowy, hormonalny, wydalniczy)
 • Kinematyka
 • Dynamika 
 • Bryła sztywna
 • Ruch drgający
 • Fale mechaniczne
 • Hydrostatyka
 • Termodynamika
 • Grawitacja i astronomia 
 • Elektrostatyka
 • Prąd stały
 • Magnetyzm
 • Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
 • Prąd przemienny
 • Fale elektromagnetyczne
 • Optyka
 • Fizyka atomowa
 • Fizyka kwantowa
 • Fizyka jądrowa
 • Fizyka relatywistyczna
 • Atmosfera
 • Człowiek i środowisko
 • Gospodarka świata
 • Hydrosfera
 • Litosfera
 • Metody badań geograficznych
 • Pedosfera i biosfera
 • Problemy demograficzne i społeczne
 • Procesy egzogeniczne
 • Przemysł
 • Rolnictwo
 • Usługi
 • Ziemia i wszechświat
 • Zróżnicowanie gospodarcze i środowiskowe
 • Podejście do zadań egzaminacyjnych
 • Pewniaki na maturę 2023